โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และชมรมศิษย์เก่า ประชุมความคืบหน้าโครงการ Civil and Environmental Engineering Co-Working Space | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และชมรมศิษย์เก่า ประชุมความคืบหน้าโครงการ Civil and Environmental Engineering Co-Working Space

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 เมษายน 2564 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 580 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13:00-14:30 น. สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และชมรมศิษย์เก่า ได้จัดประชุมความคืบหน้าโครงการ Civil and Environmental Engineering Co-Working Space เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานรายงานความคืบหน้าของโครงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและหารือแนวทางดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่าที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบทางสถาปัตย์ให้กับโครงการนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา