โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
อังคาร 27 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน  2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้นำผลการตรวจประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมภพ  รอดอัมพร  ประธานกรรมการตรวจ ผศ.หฤทัย อาษากิจ และอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า  เป็นกรรมการตรวจในครั้งนี้ >> อ่านต่อ


ร่วมส่งใจเชียร์นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่ ในการแข่งขันทางวิชาการ "The Future Civil Engineers" academic contest"
จันทร์ 26 กันยายน 2565

ร่วมส่งใจเชียร์นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันทางวิชาการ "The Future Civil Engineers" academic contest" เนื่องในโอกาส The 60th Anniversary of HCMUTE ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินห์ซิตี้และการศึกษา ประเทศเวียดนาม >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา และปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
จันทร์ 26 กันยายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารและทีมงาน เดินทางไปยังบริษัท ดับบลิว พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมกับบริษัท ดับบลิว พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา พลเพชร Managing Director W.P.P ENGINEERING COMPANY LIMITED กล่... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย)
จันทร์ 26 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ณ วัดสุวรรณคีรีมงคล ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  บางพาน ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เข้าใจถึงศิลปหัตถกรรมล้านนา และสนับสนุนกิจการรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบการดำเนินงานและแนวทางความร่วมมือในด้านงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
จันทร์ 26 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เพื่อแสดงกรอบการดำเนินงานและแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน โดยตั้งปณิธานอย่างมุ่งมั่น เพื่อพัฒนางานเชิงวิชาการเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม NBTC Career Days 2022
จันทร์ 26 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม NBTC Career Days  2022  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ณ ห้องประชุมบัวระวง มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ทำความรู้จักองค์กรต่างๆ มากยิ่งขึ้น ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหางานที่ใช่ และตอบโจทย์แก่นักศึกษาทุกคน เปิดโอกาสได้ทำความรู้จักกับ สำนักงานื กสทช มากยิ่งขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเสวนาการพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่
จันทร์ 26 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 8- 9 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการเสวนาการพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะสมรรถนะ และตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง คุณจตุรงค์ พิศุทธ์สิทธุ์ และคุณวิทยา พลเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้คว... >> อ่านต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้กันโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565

          20 กันยายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาลัย ในหัวข้อพลังงานทดแทนแบบไฮบริด (Hybrid) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม และหัวข้อระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยบอร์ด Tony Space เพื่อเป็นการแนะนำหลักการด้านพลังงานแทนทดแทน และการควบคุมอัตโนมัติในอุปกรณ์ที่ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยมีผศ.วิษณุ ช้างเนียม ผู้ช่ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1437


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา