โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560

 วันที่ 16 มีนาคม 2560 รศ.ดร.นำยุท.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน เผยแพร่การเสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดบ้านแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกับม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2560

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพร้อมคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ในส่วนของการดำเนินงานของกองคลังและกองนโยบายและแผน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการทำงานของทั้งสองมหา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7
ศุกร์ 10 มีนาคม 2560

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และ อ.อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา มทร.ล้านนา เข้าร่วมในพิ... >> อ่านต่อ


ดร.ยุพดี หัตถสิน นำทีมนักศึกษาส่งมอบสื่อ รร.สอนคนตาบอด
พุธ 8 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย  สุขสินไชยและนายธิชากร  กันทะยอง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ส่งมอบปริญญานิพนธ์ “ลูกโลกเปล่งเสียงได้ สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น” (A Voice-Able Globe for Students with visual impairment) แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมถ์ เชียงใหม่ โดยมีนายประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เป็นตัวแทนรับมอบผลงานปริญญานิพนธ์ “ลูกโลกเปล่งเสียงได้ ส... >> อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการ มทร.ล้านนา
พุธ 8 มีนาคม 2560

 กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำ ผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ได้จัดทำ ผลงานตลอดจนนำเสนอ ผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. รวมถึงเป็นการกระตุ้นและส่ง เสริมศักยภาพ ของคณาจารย์ให้มีตำแหน่ง ทางวิชาการตามสัดส่วนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ สกอ. โดยกลุ่มเป้าหมายการจัดโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดม ศึกษา ในสายวิชาการ จำนวน 132 ราย ได้รั... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
อังคาร 7 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน >> อ่านต่อ


ประมวลภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2560
จันทร์ 6 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดการถ่ายรูปหมู่และซ้อมย่อยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2,147 คน ใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 778 ราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 979 ราย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 390 ราย โดยจัดการถ่ายรูปหมู่ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีซ้อมย่อย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิต บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
จันทร์ 6 มีนาคม 2560

          หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต วัตถุดิบและการควบคุมการผลิตปูนซิเมนต์ ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560          สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้านการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษ 21 กลุ่มทักษะอาชีพ ภายใต้กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  33 คน ประดับ ปวส.สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 8 คน เข้าร่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการซอมพออาสา สร้างการทำงานเป็นทีมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
จันทร์ 6 มีนาคม 2560

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการซอมพออาสา ณ โรงเรียนบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษา อาจารย์และชุมชนผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม    &nbs... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 145