โลโก้เว็บไซต์ อุไรวรรณ   สายยะนันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : อุไรวรรณ สายยะนันท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่หารือการดำเนินโครงการ
จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เนื่องภิรมย์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ "พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานฯ" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน  2563 ณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2/2563
พุธ 11 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

นายกิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเปิดประธานในพิธีโครงการ "เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2/2563" ในวันอังคารที่ 10  พฤศจิกายน  2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการ และได้รับองค์ความรู้ที่พึงควรจะได้รับในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิท... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
พุธ 4 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (สอน.2) จังหวัดพะเยา ภายใต้ลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (สอน.) ด้านการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร การให้ข้อมูล ครั้งนี้ประกอบด้วย -ข้อมูลภาพรวมหลักสูตร โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  -หลักสูตร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ -หลั... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

นายกิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนทำให้เกิดกิจกรรมทางด้านวิชาการที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility
พุธ 21 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม  2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์  เชียงราย จัดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย มีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ใน 3 จังหวัด คือ มทร.ล้านนา เชียงราย ตากและเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธิดารัตน์ โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ
อังคาร 20 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดโครงการ "การเพิ่มพูนประสบการณ์ ทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ และระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาระบบงานฟาร์มและการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ณ KUBOTA Farm ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดบ้าน ต้อนรับการศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง
จันทร์ 12 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต้อนรับ  คณะครูและนักเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน  100  คน  จากโรงเรียนแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการเปิดบ้านต้อนรับ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แนะนำเสนอหลักสูตร การเรียนการสอน ทั้ง 5 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบสมองกลผ่านระบบ IoT ขั้นพื้นฐาน
อังคาร 29 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบสมองกลผ่านระบบ IoT ขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๔๐๑ – C๔๐๒ ชั้น 3 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน     >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
อังคาร 29 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา  2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกรูปแบบ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ทราบถึงโทษภัยตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่เป็นทักษะพื้นฐานให้นัก... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 28 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมสาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม  รร 305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 139


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา