โลโก้เว็บไซต์ อุไรวรรณ   สายยะนันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : อุไรวรรณ สายยะนันท์

หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ Pre-Talent Mobility 2564
ศุกร์ 30 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ Pre-Talent Mobility 2564   โครงการ Pre-Talent Mobility เป็นโครงการที่สร้างกลไกสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าไปค้นหาข้อมูล และกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกับสถานประกอบการและนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ  ลักษณะการสนับสนุน: สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเพื่อไปดำเนินโครงการสูงสุด 4,000 บาท/วัน* และสูงสุดไม่เกิน 10 วัน *การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกา... >> อ่านต่อ


บริษัทอินอินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
อังคาร 20 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่  8 เมษายน 2564 บริษัทอินอินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยคุณภูษิต ศัลกวิเศษ ผู้จัดการบริษัท ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบเครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษา รวมมูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาได้ใช้ฝึกทักษะงานช่าง ในวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยมีตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากรณ์ ผศ. วรพรรณ นันทวงศ์, อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธ์ และ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง คณาจารย์ประจำวิชาหลักสูตร แล... >> อ่านต่อ


ศูนย์เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมโครงการ ปลููกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
พุธ 31 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  ศูนย์เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมโครงการ ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึก C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมี ท่านนิทัศน์  ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในเขตพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพื่อส่งเสริมผลผล... >> อ่านต่อ


บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC BIM solution)
พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG BIM) และ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC BIM solution) ดอนจั่น เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นการหารือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานเพื่อสร้าง BIM Community ภาคเหนือ >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยมีระยะกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้ได้มีสถานประกอบการ ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษา 207 แห่ง จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น  445 คน  ในกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการและได้รับองค์ความรู้ที่พ... >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ
พุธ 10 มีนาคม 2564 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพวิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ โครงการ Michelin Talent Academy  ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศดังนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/03/20210310102933_53409.pdf >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 (EXIT EXAM)
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 (EXIT EXAM) เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและวัดระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถเข้ารับการสอบทักษะด้านภาษา (EXIT EXAM) ระหว่างวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2564    กำหนดการสอบทักษะด้านภาษา (EXIT  EXAM)  https://webs.rmutl.ac... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 (EXIT EXAM)
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 (EXIT EXAM) เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและวัดระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกคณะก่อนสำเร็จการศึกษาทั้ง 6 จังหวัด  >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ บริจาคสิ่งของพร้อมนำมอบนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ
พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ จารุภูมิและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  เป็นตัวแทนมอบของบริจาคพร้อมทั้งนำงานนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่เกิดจากการวิจัยของ นักศึกษา จำนวน 2 ผลงานเข้าทดสอบและประเมินนวัตกรรม ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เขียงใหม่)  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 158


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา