โลโก้เว็บไซต์ อุไรวรรณ   สายยะนันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : อุไรวรรณ สายยะนันท์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
จันทร์ 18 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 - ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563  มติที่ประชุมวาระที่ 3.1 พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม... >> อ่านต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พุธ 13 มกราคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัตร ศรีนวล ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริดา จิ๋วปัญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย ปัญญาทอง ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพื้นที่หารือ แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เนื่องภิรมย์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ "พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานฯ" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน  2563 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม  ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพื้นที่หารือ
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เนื่องภิรมย์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ "พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานฯ" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน  2563 จำนวน 4 โรงเรียนดังนี้ 1.โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2.โรงเรียนบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชีย... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา เขียววิจิตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา  เขียววิจิตร   ที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 149


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา