โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ WRO 2019 พร้อมตัวแทนประเทศไทยแข่งต่อ ฮังการี
จันทร์ 9 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

นายเสกข์  ขอดแก้ว, นายทศวรรษ ไชยชะนะ และนายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 (WRO2019) ประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ ประเทศฮังการี สำหรับการแข่งขัน โอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาชิก World Robot Olympiad WRO ผู้จัดดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมป... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียนพรรษา
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม พระครูปัญญา สังฆการ ประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


คณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สพม.34
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความบันทึกข้อตกลงระหว่ามหาวิทยาลัยฯ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ว่าด้วยเรื่องการเตียมรายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Credit-based Upper Secondary Schools โดยมีนายสิทธชัย  มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม.34 พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดกว่า 19 โรงเรียนร่วมลงนาม ณ โรมแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบันทึกข้อตกลงระหว่างม... >> อ่านต่อ


วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 ปริญญานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 ปริญญานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษามอบผลงานปริญญานิพนธ์ 4 ผลงาน (อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่อง, พิการทางสายตา) ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็น... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์ อาจารรย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานวิจัย “การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์” (Tobacco waste residue as the N-source for composting) ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผลงานวิจัย “การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับ... >> อ่านต่อ


ครูช่างอาสา
อังคาร 29 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

ครูช่างอาสา อาจารย์มนตรี  แก้วอยู่ พร้อมด้วยอาจารย์ไกรลาศ  ดอนชัย, อาจารย์พบสันต์  ติไชย, อาจารย์นพรัตน์  เตชะนันธ์รัตน์กุลและนางสาวนิรมล  ประเสริฐพงศ์กุล  นำนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหการ และหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกค่ายอาสาในโครงการ “ครูช่างอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อพาน้องแดนไกลสู่โรงเรียนน่าอยู่ เพิ่มการเรียนรู้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562 &nbs... >> อ่านต่อ


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เสาร์ 12 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยสโมสรทั้ง 3 คณะ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เมื่อเสาร์วันที่ 12มกราคม 2562 ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมของนักศึกษาสาขาต่างๆ กว่า 30 ซุ้มกิจกรรมทั่วมหาวิทยาลัยฯ แบ่งเป็นซุ้มเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ... >> อ่านต่อ


รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร จัดประชุมก่อนการเปิดภาคเรียน
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานแก่คณาจารย์และเพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยแบ่งการประชุมเป็นคณะต่างๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร,คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้อาจารย์สอบถามในเรื่องต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 14 ... >> อ่านต่อ


สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
อังคาร 30 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสภาวิศวกร นำโดย ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พิจารณารับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมี รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิชาการ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมร่วมประชุม ณ ห้องประ... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ เดินหน้า MOU วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว
จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิชาการ อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา (Polytechnic College ; Lao PDR) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการประชุมหารือดังกล่าวฯ อาจารย์สุทธิเทพ รมยเวศม์ หัวหน้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 50


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา