โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 5/2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 5/2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 มีนาคม 2561 - 21 มีนาคม 2561

สถานที่ : ลานหน้าอาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 5/2561 " ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เพื่อเป็นการเชื่มความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลของสารของหน่วยงานสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินทั้ง 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1.สำนังานปศุสัตว์เขต 5

2. ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

3. สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์

4. สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

5. สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

6. สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

7. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เชียงใหม่

8. อาคารจำหน่ายผลิตภันฑ์ศิลปาชีพฯ เชียงใหม่

9. บริษัท มารินสเคป (ประเทศไทย) จำกัด

10.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

11.กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์นม-เนื้อ เชียงใหม่

12.ด้านกักกันสัตว์เชียงใหม่

13.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรเชียงใหม่

15.สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่

16.กองกำกับการ 4 ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

17.องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน)

18.สวนสัตว์เชียงใหม่

19.สวนรุกขชาติห้วยแก้ว

20.สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่

21.ท่าอากาศยานเชียงใหม่

22.ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธ์โครงการหลวงอินทนนท์

23.สถานีวิจัยดอยปุย

24.ด่านศุลกรกรท่าอากาศยานเชียงใหม่

25.กองกำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

26.สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

27.กองกำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่

28.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

29.พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

30.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา