โลโก้เว็บไซต์ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลลากรร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลลากรร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 ธันวาคม 2562 - 3 ธันวาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๒

๐๘.0๐ - ๐๙.๐๐ น.

---ลงทะเบียน---

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.

---พิธีเปิด--- (ดร.กิจจา ไชยทนุ)

๐๙.๑๕ - ๑๒.๐๐ น

- จัดอบรมบทบาทและหน้าเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) กับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

- จัดอบรมบทบาทและหน้าเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) กับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาการจัดการพลังงาน

-ถาม/ตอบ-

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

---พักรับประทานอาหารกลางวัน---

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

จัดอบรมบทบาทและหน้าเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) กับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

-ถาม/ตอบ-

๑๖.๓๐ – ๑๖.๓๕ น.

---พักรับประทานอาหารว่าง---

๑๖.๓๕ น. – ๑๗.๓๐ น.

ทำแบบทดสอบ “มาตรฐานเป็นเจ้าหน้าที่สอบ”

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

---พักรับประทานอาหารเย็น---

๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

ประชุมและสรุปการดำเนินจัดอบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2562

 

 

หมายเหตุ     1.รับประทานอาหารว่างระหว่างประชุม

                2.กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๒

เวลา

กิจกรรม

๐๘.0๐ - ๐๙.๐๐ น.

---ลงทะเบียน---

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

จำลองกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคลลฯ

สาขาการจัดการพลังงาน (๙ อาชีพ)

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.

----รับประทานอาหารว่าง---

๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.

 

  • จำลองกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคลลฯ

สาขาการจัดการพลังงาน (๙ อาชีพ)

  • จำลองสถานีการประเมินอาชีพ สาขาการจัดการพลังงาน

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

---พักรับประทานอาหารกลางวัน---

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

จำลองกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคลลฯ

สาขาสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (๓ อาชีพ)

๑๖.๓๐ – ๑๖.๓๕ น.

---พักรับประทานอาหารว่าง---

๑๖.๓๕ – ๑๗.๐๐ น.

  • จำลองกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคลลฯ

สาขาสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (๓ อาชีพ)

  • จำลองสถานีการประเมินอาชีพ สาขาการจัดการพลังงาน

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

---พักรับประทานอาหารเย็น---

๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.

ประชุมและสรุปการดำเนินจัดอบรมวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

 

 

หมายเหตุ     กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา