โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 ธันวาคม 2563 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา โดยแยกกันเข้าร่วมกิจกรรมตามชั้นปี ในวันที่ 2, 9, และ 16 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนักจิตวิทยาการปรึกษา ของ มทร.ล้านนา ให้การบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักศึกษา เป็นเวลาช่วงชั้นละ 2 ชม.

ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน มีนักศึกษาจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาส่วนตัวอันส่งผลต่อสภาพจิตใจ ซึ่งมีความเข้มแข็งต่างกันไปในแต่ละคนนั้น มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตทั้งด้านการเรียน การเข้าสังคม และด้านการทำงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดให้มีบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่นักศึกษา โดยมีหัวข้อการบรรยายที่สอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และทราบแหล่งในการรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาส่วนตัว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา