โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดโครงการอบรมโปรแกรมการออกแบบโครงสร้างระบบ 3 มิติ (Tekla: Structural design และ BIM: Building Information Modeling) | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดโครงการอบรมโปรแกรมการออกแบบโครงสร้างระบบ 3 มิติ (Tekla: Structural design และ BIM: Building Information Modeling)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมโปรแกรมการออกแบบโครงสร้างระบบ 3 มิติ (Tekla: Structural design และ BIM: Building Information Modeling) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปณิธิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร และคุณตะวัน  บุญนิธี เป็นวิทยากรอบรม ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร ยธ. 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตวิศวกรโยธานักปฏิบัติ ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม โดยทางหลักสูตรได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานเทคโนโลยีด้านแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อการก่อสร้างในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานจัดทำแบบจำลอง 3 มิติของอาคารและการบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, BIM) งานโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา จากการที่นักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตรในแต่ละปี พบว่ายังขาดทักษะในการเรียนรู้และมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติ ประกอบกับรายวิชาในภาคบังคับระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์วิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรมีเนื้อหามาก ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติ ดังนั้นการให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอบรมโปรแกรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติแก่นักศึกษา ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพแก่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันกับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ทางผู้เสนอโครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการอบรมนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา และคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรม จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาการทำงานด้านการออกแบบด้วยระบบ 3 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

คลิปสื่อการสอน การใช้งานโปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติ สำหรับงานก่อสร้าง:

ขั้นตอนการสร้าง Grid Line โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit

 

ขั้นตอนการสร้าง Dimension โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit

ขั้นตอนการสร้าง Level โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit

ขั้นตอนการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้โปรแกรม Agisoft Metashape Professional

ขั้นตอนการเขียน TRUSS เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit

ขั้นตอนการเขียนโฉนดที่ดินให้ได้สเกล การตรวจสอบ

ขั้นตอน Edit Truss และการ Coping โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit

ขั้นตอนการสร้างเหล็กตะเเกรง โดยใช้โปรแกรม SketchUp

การคิดปริมาณงานดิน โดยใช้โปรแกรม Agisoft Metashape Professional

การสร้างเหล็กเสริมคอนกรีต โดยใช้โปรแกรม SketchUp

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา