โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-24 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 วันที่ : 2020-08-24

หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดโครงการอบรมโปรแกรมการออกแบบโครงสร้างระบบ 3 มิติ (Tekla: Structural design และ BIM: Building Information Modeling)
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมโปรแกรมการออกแบบโครงสร้างระบบ 3 มิติ (Tekla: Structural design และ BIM: Building Information Modeling) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปณิธิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร และคุณตะวัน  บุญนิธี เป็นวิทยากรอบรม ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร ยธ. 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตวิศวกรโยธาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา