โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Concrete Repair Water Proof & Surface Coating | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Concrete Repair Water Proof & Surface Coating

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย civil rmutl cm จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Concrete Repair Water Proof & Surface Coating" ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณมาณิตย์ ยงค์ทอง ผู้ก่อตั้งบริษัท MNP Engineering Service Co., Ltd. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการซ่อมแซมผิวคอนกรีต ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรและทีมงานเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา