โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 28 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่  24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00 น.โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินจากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แก่ อ.ณรงค์  เฉลิมวัฒนชัย อ.นรินทร์ จิวิตัน อ.ปลูกเกษม ชูตระกูล นางสาวพัชราภรณ์  อ้วนเฝือ ทั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากเขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก และ เชียงราย รวมทั้ง ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ โดยผลการประเมินในปีนี้อยู่จะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา