โลโก้เว็บไซต์ สภาวิศวกรตรวจรับรองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

สภาวิศวกรตรวจรับรองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ตุลาคม 2562 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับการตรวจเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ  

2. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ 

3. รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

4. นางสาวพิมพ์ณดา นกหรั่ง

ซึ่งได้เยี่ยมชมการจัดการสอนและตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาร่วมให้การต้อนรับ  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา