โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019) | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีภาระกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา