โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (NCCE24) | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (NCCE24)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (NCCE24) ภายใต้หัวข้อ: “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+” ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ร่วมการนำเสนอบทความวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เป็น Chair man และ Co Chair โดยมีหลักการการจัดงานที่ว่า "ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศในยุค 4.0+ ซึ่งเป็นช่วงดำเนินนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาในส่วนของการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม การจัดการความรู้และงานวิจัย มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตวิศวกรโยธาเป็นวิชาชีพที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้วยวิศวกรรมโยธาเหล่านี้ รวมทั้งการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน"





ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา