โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณาจารย์ วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง โครงการย่อยที่ 1 ฝึกอบรมครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางรางขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา และพัฒนาห้องเรียนต้นแบบด้านระบบขนส่งทางราง ระหว่าง 4-7 มิ.ย. 2562 โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น

- "ทิศทางและการขับเคลื่อนระบบขนส่งทางราง มทร.ล้านนา" โดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล หัวหน้าโครงการ

- "ความสำคัญของระบบขนส่งทางรางต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภาพรวมของระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดย ว่าที่ร้อยตรีจรัสพงษ์ ไพยราช วิศวกร 8 ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ

- " องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของทางรถไฟ ประแจสับรางรถไฟ และการซ่อมบำรุงทางรถไฟ โดย คุณรังสรรค์ เปลี่ยนเฉย หัวหน้ากองเทคนิด ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ

- "อบรมเชิงปฏิบัตการ การตรวจวัด การซ่อมบำรุงทาง ระบบรางรถไฟ ประแจ อาณัติสัญญาณ หัวรถจักร ขนวนรถไฟ" ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และลำพูน

- การเยี่ยมชม ณ ที่ทำการสารวัตรแขวงโรงจักรลำปาง จังหวัดลำปาง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา