โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ด้วยไฟไนเอลิเมนต์เบื้องต้น
พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบอาคาร ทางหลักสูตรได้เล็งเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาและบุคลากรได้รับฟังการบรรยายจากบุคคลภายนอกเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ารับฟัง โดยการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้อง ยธ.4-203 มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมกับ วิทยากรภายนอก จัดการอบรมการ Render for Sketchup
จันทร์ 2 มีนาคม 2563

หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมกับ วิทยากรภายนอก จัดการอบรมการ Render for Sketchup ณ ห้อง ยธ. 4-202 อาคาร ยธ.4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นักศึกษา และบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม  >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคเรียนที่ 2/2562
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย อ.ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงาน" ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-17:00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คุณศักดิ์สกุล สกุลโต เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง หลักสูตรฯ ขอ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ (4 ปี) ชั้นปีที่ 1 จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop โดยมีอาจารย์ปิ่นแก้ว กันฟุก เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมจำนวนชิ้นงานทั้งหมด 42 ตัว ซึ่งทุกตัวมีการติด QR code ไว้เพื่อแสดงรายชื่อผู้จัดทำเก้าอี้ตัวนั้น ๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป >> อ่านต่อ


บริษัท Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8:30 - 12:00 น. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติจากบริษัท  Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือ พร้อมแจกของรางวัลกับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร ยธ.4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ โครงการ มัณฑนา สันทราย-เชียงใหม่ อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-15:30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา การตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและการทำงานจริงในโอกาสต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ บริษัท แล... >> อ่านต่อ


ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการครั้งที่ 12  วิศวกรรมระดับชาติ ณ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 12–14 กุมภาพันธ์  2563  โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก และการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา  ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลมาครองได้ คือ รางว... >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้วยแบบจำลองอุทกศาสตร์ SWAT
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้วยเรื่องแบบจำลองอุทกศาสตร์ SWAT ภายใต้โครงการการวิจัย สวก. เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังฉับพลันในพื้นที่ชุมชนเมืองอันเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมือง กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" โดยมีอาจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีผู้รั... >> อ่านต่อ


ชมรม BIM and 3D MODEL RMUTL จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับออกแบบงานโครงสร้าง 3 มิติ เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ชมรม BIM and 3D MODEL RMUTL หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Autodesk Revit สำหรับออกแบบงานโครงสร้าง 3 มิติ ให้สมาชิกชมรมที่กำลังศึกษา ณ อาคารโยธา 4 ชั้น 3 ห้อง 302 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการสร้างแบบจำลอง3มิติ เพื่อสามารถประยุกต์ใ... >> อ่านต่อ


บรรยายพิเศษเรื่อง การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. คอร. และ เหล็กรูปพรรณ โดยคุณ มานะ ศรีสวรรค์
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายเพิเศษเรื่อง "การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. คอร. และ เหล็กรูปพรรณ" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ปตท.สผ. คุณมานะ ศรีสวรรค์ (ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างโยธา รุ่นที่ 18) ให้กับนักศึกษาในวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00-17:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยในกิจกรรมนี้ คุณมานะ ศรีสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับ นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดจำนวน 2 ราย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้เกียรติเด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา