โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

วิทยากร บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt
เสาร์ 1 สิงหาคม 2563

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ตัวแทน บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt  ผ่านระบบ Online แก่นักศึกษาและบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่      >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2562
พุธ 22 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินจากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แก่ ผศ.ณรงค์  เฉลิมวัฒนชัย อ.นรินทร์ จิวิตัน ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล นางสาวจิรภัทร์ วงค์ทา ทั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากเขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก และ เชียงราย เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Online Meeting โดยผลการประเมินในปีนี้อยู่จะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปร... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก Open Web Cellular Beam & Castellated Beam
ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก Open Web Cellular Beam & Castellated Beam โดยวิทยากร คุณ เอ จักรพล ทิพย์สุวรรณ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคาร โยธา 4 ชั้น 2 (ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมระยะห่างทางสังคม social distancing) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วย Cellular Beam & Castellated Beam ให้กับคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Concrete Repair Water Proof & Surface Coating
ศุกร์ 6 มีนาคม 2563

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Concrete Repair Water Proof & Surface Coating" ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณมาณิตย์ ยงค์ทอง ผู้ก่อตั้งบริษัท MNP Engineering Service Co., Ltd. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการซ่อมแซมผิวคอนกรีต ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการตร... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ด้วยไฟไนเอลิเมนต์เบื้องต้น
พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบอาคาร ทางหลักสูตรได้เล็งเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาและบุคลากรได้รับฟังการบรรยายจากบุคคลภายนอกเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ารับฟัง โดยการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้อง ยธ.4-203 มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมกับ วิทยากรภายนอก จัดการอบรมการ Render for Sketchup
จันทร์ 2 มีนาคม 2563

หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมกับ วิทยากรภายนอก จัดการอบรมการ Render for Sketchup ณ ห้อง ยธ. 4-202 อาคาร ยธ.4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นักศึกษา และบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม  >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคเรียนที่ 2/2562
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย อ.ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงาน" ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-17:00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คุณศักดิ์สกุล สกุลโต เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง หลักสูตรฯ ขอ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563

ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ (4 ปี) ชั้นปีที่ 1 จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop โดยมีอาจารย์ปิ่นแก้ว กันฟุก เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมจำนวนชิ้นงานทั้งหมด 42 ตัว ซึ่งทุกตัวมีการติด QR code ไว้เพื่อแสดงรายชื่อผู้จัดทำเก้าอี้ตัวนั้น ๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป >> อ่านต่อ


บริษัท Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8:30 - 12:00 น. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติจากบริษัท  Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือ พร้อมแจกของรางวัลกับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร ยธ.4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ โครงการ มัณฑนา สันทราย-เชียงใหม่ อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-15:30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา การตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและการทำงานจริงในโอกาสต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ บริษัท แล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 82

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา