โลโก้เว็บไซต์ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและมอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้อง ประจำปี 2563 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและมอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้อง ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและมอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้อง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยปีนี้ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมงานก่อสร้าง และประสบการณ์การทำงานวิชาชีพ" บรรยายโดยคุณจิระศักดิ์  ประจักษ์วินัยบดี กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดีขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 ทุน เป็นเงินรวม 120,000 บาท ให้กับรุ่นน้องหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากศิษย์เก่า คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งนี้ ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอยที่จัดกิจกรรมดีๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา