โลโก้เว็บไซต์   สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการชีวิตดี-มีเป้าหมาย | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการชีวิตดี-มีเป้าหมาย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9 สิงหาคม 2563 เวลา 8:00-16:30 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ชีวิตดี มีเป้าหมาย" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาในเชิงวัฒนธรรม (คติธรรม) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวนกว่า 80 คน สามารถประยุกต์ใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมอันดีกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณควบคู่ไปกับวัฒนาธรรมอันดี อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกรงกลัวโทษของการประพฤติผิด เป็นการนำไปสู่คุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรรับเชิญ คุณรมย์ชลี คำดวง นักทัณฑวิทยาระดับปฏิบัติการ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณวิทยากรที่ได้สละเวลามาให้ความรู้อันมีประโยชน์กับนักศึกษาและบุคลากรในครั้งนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา