โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธาจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบ 3 มิติ AutoCAD Civil 3D  | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบ 3 มิติ AutoCAD Civil 3D

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบ 3 มิติ AutoCAD Civil 3D ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์ เป็นวิทยากรในการสอนการใช้งาน 

     มีวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตวิศวกรโยธานักปฏิบัติ ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี โดยทางหลักสูตรได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานเทคโนโลยีด้านแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อการก่อสร้างในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานจัดทำแบบจำลอง 3 มิติของอาคารและการบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, BIM) งานโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค งานปฏิบัติการบินสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศโดยการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา จากการที่นักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตรในแต่ละปี พบว่ายังขาดทักษะในการเรียนรู้และมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติน้อยมาก ประกอบกับรายวิชาในภาคบังคับระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์วิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรมีเนื้อหามาก ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติ ดังนั้นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ โดยการกระตุ้นความสนใจในการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติ ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนากำลังคนตามความต้องการการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ด้านผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนมีความความสนใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ วิชาการ และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษา ไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

     หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อการก่อสร้าง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่าที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน มีความรู้และเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติ ของวิชาชีพวิศวกรรมโยธาอย่างถูกต้อง

เนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้วางแผนการจัดการอบรม โดยที่จำเป็นต้องนั่งเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจะกระจายการนั่งของผู้เข้าอบรมระหว่างการบรรยายภายในห้องอบรมอย่างเหมาะสม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา