โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคเรียนที่ 2/2562 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย civil rmutl cm จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย อ.ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงาน" ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-17:00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คุณศักดิ์สกุล สกุลโต เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา