โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้วยแบบจำลองอุทกศาสตร์ SWAT | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

อาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้วยแบบจำลองอุทกศาสตร์ SWAT

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้วยเรื่องแบบจำลองอุทกศาสตร์ SWAT ภายใต้โครงการการวิจัย สวก. เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังฉับพลันในพื้นที่ชุมชนเมืองอันเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมือง กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" โดยมีอาจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีผู้รับฟังจากเทศบาลเมืองแม่โจ้และนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00-16:00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา