โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ-แบบประเมินออน์ไลน์ 2562 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

งานประกันคุณภาพ-แบบประเมินออน์ไลน์ 2562


****************************************************************************************************************************************************

แบบสอบถาม ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

****************************************************************************************************************************************************

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต:  ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ​

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา: ​ ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา​

 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์:  ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร:  ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน และ ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้:  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

****************************************************************************************************************************************************

แบบประเมินการจัดอบรม ดูงาน และอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับนักศึกษา เชียงใหม่เท่านั้น)

****************************************************************************************************************************************************

  1. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยายวิธีการออกแบบและสาธิตการติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก  โดย คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล CEO บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด  
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การออกแบบ และควบคุมงานฐานราก" (วันที่ 19 ธ.ค. 2562) โดยวิทยากร ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (วันที่ 13 ก.พ. 2563) โดย คุณมานะ ศรีสวรรค์ วิศวกรโครงสร้าง บริษัท PTT
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน (วันที่ 27 ก.พ. 2563) โดย  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คุณศักดิ์สกุล สกุลโต 
  5. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง คเทคโนโลยีการซ่อมแซมงานคอนกรีต (วันที่ 5 มี.ค. 2563) โดย  คุณมาณิตย์ ยงค์ทอง Production Technical Manger บริษัท MNP Engineering Service
  6. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง การสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่องานวิศวกรรม ณ โรงงานพิบูลย์คอนกรีต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  (6 ก.พ. 2563) บรรยายโดยบริษัทพิบูลย์คอนกรีต
  7. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน และฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ณ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ โครงการ มัณฑนา สันทราย-เชียงใหม่ อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ (วันที่ 20 ก.พ. 2563) โดยบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา