โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ-แบบประเมินออน์ไลน์ 2561 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

งานประกันคุณภาพ-แบบประเมินออน์ไลน์ 2561


 

แบบสอบถาม ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต:  ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ​

​​

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา: ​ ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา​

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์:  ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน: ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

​​​องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้:  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

**********************************************************************************************
แบบประเมินการจัดอบรม ดูงาน และอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับนักศึกษา เชียงใหม่เท่านั้น)
**********************************************************************************************

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประสบการณ์การตรวจสอบงานก่อสร้าง และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดย คุณรณรงค์ กระจ่างยศ 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "ฐานรากเสาเข็ม" (วันที่ 18 ธ.ค. 2561) โดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง เทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์ในหิน ด้วยวิธี D&B and TBM (วันที่ 8 ม.ค. 2562) โดย คุณเชษฐพันธุ์ โล่ห์คำ
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (วันที่ 5 ก.พ. 2562) โดย คุณมานะ ศรีสวรรค์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง การสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่องานวิศวกรรม ณ โรงงานพิบูลย์คอนกรีต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  (13 ก.พ. 2562) บรรยายโดยบริษัทพิบูลย์คอนกรีต
 6. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง FASTENING TECHNOLOGY" (วันที่ 22 ก.พ. 2562) โดยบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด
 7. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง การเตรียมงานก่อสร้าง และการทำงานโครงสร้างฐานราก ณ โรงแรมรติลานนา  (12 มี.ค. 2562) บรรยาย บริษัทเชียงใหม่ริมดอย
 8. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบอาคารและระบบดับเพลิง (วันที่ 4 ธ.ค. 2561) โดย อ.ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ
 9. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop BUILK Cost Control ติดตามต้นทุนโครงการ (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
 10. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการ QBIM สำหรับผู้เริ่มใช้งาน" (ในระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 2561) โดย อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
 11. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ SketchUp:  3D Modelling for Construction  (ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 2561)

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา