โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรหลักสูตรวิศวกรรมโยธาร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2562 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

บุคลากรหลักสูตรวิศวกรรมโยธาร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟองจันทร์  จิราสิต ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา