โครงการวิจัย
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ กลุ่มสาขา พื้นที่ รายงานความก้าวหน้า(ครั้งที่) รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ได้รับสนับสนุน
1 2 3
ไทย : การพัฒนาเครื่องล้างมันฝรั่งแบบต่อเนื่องศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
EN : -
นเรศ อินต๊ะวงค์ 420,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : การพัฒนาเครื่องหั่นมันฝรั่งแท่งเพื่อใช้ในวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว
EN : -
กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ 420,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : พัฒนาเครื่องทดสอบแรงสลับแบบ Stroke rolling ความถี่สูง.
EN : -
แมน ตุ้ยแพร่ 1,750,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
EN : -
ณัฐพงษ์ แกมทับทิม 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2563
ไทย : การหาค่าที่เหมาะสมของความหยาบผิวอะลมูิเนียมเกรด A356 T6 ในกระบวนการเจาะ
EN : -
ปรียานุช เมฆฉาย 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การสร้างและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งกะลากาแฟ
EN : -
กีรติ วุฒิจารี 1,039,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กาแฟพิเศษ
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 119,200.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : โครงการการพัฒนานวัตกรรมกรรมวิธีการเก็บบ่มเมล็ดกาแฟร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษสู่มาตรฐานการส่งออก
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 520,650.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : โครงการผลกระทบของนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟที่มีต่อคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกบนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลแตกต่างกัน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการส่งออกอุตสาหก
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 509,850.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การออกแบบและสร้างตู้อบลมร้อนแบบหมุนวนในการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดำบลบัวใหญ่
EN : -
อัจฉรา จันทร์ผง 332,700.00กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เชียงใหม่2563
ไทย : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดเพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
EN : -
ปริดา จิ๋วปัญญา 901,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
EN : -
สนธยา ทองอรุณศรี 10,000,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : โครงการวิจัยพัฒนากำลังพลในศตวรรษที่ 21
EN : -
สุรนารถ ฉิมภารส 1,800,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : โครงการพัฒนาเมนูอาหารพลังงานต่ำต่อวันจากโปรแกรมคำนวณรายการอาหารแลกเปลี่ยน
EN : -
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง 100,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : เครื่องอบแห้งเมล็ดโกโก้ (1 ไร่ 1 ล้าน)
EN : -
อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี 650,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การยกระดับผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพรอ้อนจันทร์สูงมาตรฐานการค้าสากล (1 ไร่ 1 ล้าน)
EN : -
ไกรสร วงษ์ปู่ 501,402.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพัฒนาคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
EN : -
ธวัชชัย ไชยลังการ 405,020.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
EN : -
ปริดา จิ๋วปัญญา 500,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาชีพแบบบูรณาการ การปฏิบัติการประกอบและผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ขนาดเล็กและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น
EN : -
ไกรสร วงษ์ปู่ 40,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิคในจังหวัดลาปาง :กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง
EN : -
รัชนีวรรณ สันลาด 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมผ้า กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอไตลื้อบ้านลวงเหนือ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเช
EN : -
ภาคภูมิ จารุภูมิ 220,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในกระบวนการผลิตร่มโบราณ กรณีศึกษาศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)
EN : -
จุราพรรณ พิมูลชาติ 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่2563
ไทย : เครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์ควบคุมด้วยระบบ อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
EN : -
ณรงค์ เมตไตรพันธ์ 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2563
ไทย : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในกลุ่มชาติพันธ์ุด้วยระบบ เบาหวานไอทีในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้
EN : -
นิอร สิริมงคลเลิศกุล 500,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2563
ไทย : การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
EN : -
วิวัฒน์ ทิพจร 4,990,826.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2563
ไทย : การพัฒนาโรงอบชาขาวพลังงานความร้อนร่วม
EN : -
นิคม ธรรมปัญญา 468,200.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงราย2563
ไทย : การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิคในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง
EN : -
รัชนีวรรณ สันลาด 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2563
ไทย : การสร้างและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งกะลากาแฟ
EN : -
กีรติ วุฒิจารี 1,039,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กาแฟพิเศษ
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 119,200.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การพัฒนานวัตกรรมวิธีการเก็บบ่มเมล็ดกาแฟร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษสู่มาตรฐานการส่งออก
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 520,650.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : ผลกระทบของนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟที่มีต่อคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกบนพื้นที่สูงฯ
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 509,850.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การจัดระบบการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษของชุมชนผู้ปลูกกาแฟในเขตตำบลแจ้ซ้อน
EN : -
อภินันทน์ จิตรเจริญ 258,400.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลำปาง2563
ไทย : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดเพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
EN : -
พินิจ เนื่องภิรมย์
ภาคภูมิ ใจชมภู
ปริดา จิ๋วปัญญา
495,550.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
EN : -
สนธยา ทองอรุณศรี 1,125,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ
EN : -
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล
110,500.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาก2563
ไทย : เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
EN : -
ณัฐพงษ์ แกมทับทิม 35,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิษณุโลก2563
ไทย : การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กสำหรับวิสาหกิจชุมชน
EN : -
ก้องเกียรติ ธนะมิตร 104,750.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าน2563
ไทย : ระบบควบคุมการรดน้ำพืชอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
EN : -
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ 50,000.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าน2563
ไทย : การวิเคราะห์ผลด้านการลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในการผลิตน้ำมันชีวภาพ ควบคู่กับการผลิตถ่านชีวภาพในเตาปฎิกรณ์ไพโรโลซีสแบบช้าภายใต้การจัดการแบบศูนย์
EN : -
กันยาพร ไชยวงศ์ 742,500.00กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าน2563