ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 อันเนื่องจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา