โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบคณะกรรมการ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบคณะกรรมการ


(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ ประธานกรรมการ โดยตำแหน่งคณบดี

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 -  จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนันท์ น้อยมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(3) อาจารย์สุเจตน์ เชาวนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(4) คุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(5) คุณชูยศ สุธารัตนชัยพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 31 ตุลาคม 2556

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน กรรมการ โดยตำแหน่งรองคณบดีกลาง

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 -  จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7) อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร กรรมการ โดยตำแหน่งรองคณบดีเขตพื้นที่

(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ กรรมการ โดยตำแหน่งรองคณบดีเขตพื้นที่

(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงศ์ กรรมการ โดยตำแหน่งรองคณบดีเขตพื้นที่

(10) อาจารย์ณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชัย กรรมการ โดยตำแหน่งรองคณบดีเขตพื้นที่

(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธากร พลาอาด กรรมการ โดยตำแหน่งรองคณบดีเขตพื้นที่

(12) อาจารย์กมลศักดิ์ รัตนวงษ์ กรรมการ โดยตำแหน่งรองคณบดีเขตพื้นที่

ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2554  -  จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง  ยกเว้น ลำดับ (11) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554  -  จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา ยิ่งขยัน กรรมการ จากตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(14) อาจารย์ ดร.อังกูร ว่องตระกูล กรรมการ จากตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

(15) อาจารย์กานต์ วิรุฬพันธ์ กรรมการ จากตัวแทนหัวหน้าสาขางวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ อินทะไชย กรรมการ จากตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(17) อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง กรรมการ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ

(18) อาจารย์ ดร.บรรเจิด แสงจันทร์ กรรมการ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ

(19) อาจารย์สิงห์คาน แสนยากุล กรรมการ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ

(20) อาจารย์อำนาจ ศรีรักษ์ กรรมการ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ

ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2554 - 27 พฤศจิกายน 2556

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี เลขานุการ

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 -  จนกว่าคณบดีจะหมดวาระ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(22) นายปิติพงษ์ คำแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 -  จนกว่าคณบดีจะหมดวาระ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา