โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะ


ประธานกรรมการ

(1) อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                

กรรมการโดยตำแหน่ง

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน            ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(3) อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร                       ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                      

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์      ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                      

(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ     ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย           

(6) อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย                         ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก                

(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงค์     ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน                

(8) รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน           ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง              

(9) อาจารย์แมน ฟักทอง                              ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก         

กรรมการจากตัวแทนหัวหน้าสาขา

(10) อาจารย์สมาน ดาวเวียงกัน                      ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล                      

(11) อาจารย์สาคร ปันตา                              ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                      

(12) อาจารย์ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ            ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม         

(13) อาจารย์ ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล        ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                 

(14) อาจารย์อำนวย คำบุญ                          ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี                  

(15) อาจารย์ ดร.ประเทียบ พรมสีนอง             ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

กรรมการจากตัวแทนคณาจารย์ประจำ

(16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ขัดวิลาศ        ตำแหน่ง ตัวแทนคณาจารย์ประจำ  (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)                             

(17) อาจารย์ ดร.สามารถ ยะเชียงคำ              ตำแหน่ง ตัวแทนคณาจารย์ประจำ  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)                              

(18) อาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี                      ตำแหน่ง ตัวแทนคณาจารย์ประจำ  (สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)                             

(19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ชัยกลาง         ตำแหน่ง ตัวแทนคณาจารย์ประจำ  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)                 

(20) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์           ตำแหน่ง ตัวแทนคณาจารย์ประจำ  (สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี)     

(21) อาจารย์วริศ จิตต์ธรรม                          ตำแหน่ง ตัวแทนคณาจารย์ประจำ  (สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)                    

เลขานุการ

(22) นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์                        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา