โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566


รั้งที่                วัน/เดือน/ปี                           เวลา                            สถานที่จัดการประชุม                                              ดาวน์โหลด     


1/2566            9 มกราคม 2566            09.30 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                           


2/2566            13 มีนาคม 2566             09.30 - 12.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                                                            


3/2566            18 เมษายน 2566            13.00 - 16.30 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                                     


4/2566            15 พฤษภาคม 2566         09.30 - 12.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                                                            


5/2566            26 มิถุนายน 2566            09.30 - 12.00 น.                จังหวัดเชียงใหม่                                             


6/2566            17 กรกฎาคม 2566           09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams       


7/2566            7 สิงหาคม 2566              09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams  


8/2566            11 กันยายน 2566              09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                                  


9/2566           8 ตุลาคม 2566             09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                      


10/2566           6 พฤศจิกายน 2566       09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                           


11/2566          12 ธันวาคม 2566            09.30 - 12.00 น.                มทร.ล้านนา เชียงใหม่                                          


จัดทำโดย

นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา