โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565


รั้งที่                วัน/เดือน/ปี                           เวลา                            สถานที่จัดการประชุม                                              ดาวน์โหลด     


1/2565            10 มกราคม 2565            09.30 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                 


2/2565            14 กุมภาพันธ์ 2565         09.00 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                


3/2565            14 มีนาคม 2565             09.30 - 12.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                                                


4/2565            18 เมษายน 2565            14.00 - 16.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                       


5/2565            17 พฤษภาคม 2565         09.30 - 12.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                                                


6/2565            20 มิถุนายน 2565            09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                             


7/2565            18 กรกฎาคม 2565           09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                           


8/2565            5 กันยายน 2565              09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                                  


9/2565            10 ตุลาคม 2565             09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                   


10/2565           14 พฤศจิกายน 2565       09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                   


11/2565          13 ธันวาคม 2565            09.30 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                      


จัดทำโดย

นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา