โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2564


ครั้งที่                วัน/เดือน/ปี                           เวลา                            สถานที่จัดการประชุม                                          ดาวน์โหลด   


1/2564            11 มกราคม 2564            09.30 - 13.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                     ระเบียบวาระการประชุม 


2/2564            1 มีนาคม 2564                                                           (แจ้งเวียน)                                                      ระเบียบวาระการประชุม   New!!


3/2564            8 มีนาคม 2564                09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams               


4/2564            19 เมษายน 2564            09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                  


5/2564            10 พฤษภาคม 2564         09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 


6/2564            14 มิถุนายน 2564            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


7/2564            12 กรกฎาคม 2564           09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                


8/2564            9 สิงหาคม 2564              09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


9/2564            13 กันยายน 2564            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


10/2564          11 ตุลาคม 2564              09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


11/2564          8 พฤศจิกายน 2564          09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


12/2564          13 ธันวาคม 2564            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                  


จัดทำโดย

นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา