โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2564


รั้งที่                วัน/เดือน/ปี                           เวลา                            สถานที่จัดการประชุม                                              ดาวน์โหลด     


1/2564            11 มกราคม 2564            09.30 - 13.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                        ระเบียบวาระการประชุม 


2/2564            1 มีนาคม 2564                                                        (แจ้งเวียน)                                                          ระเบียบวาระการประชุม  


3/2564            8 มีนาคม 2564                09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                                        ระเบียบวาระการประชุม  


วาระพิเศษ         22 มีนาคม 2564                                                      (แจ้งเวียน)                                                          ระเบียบวาระการประชุม  


4/2564            19 เมษายน 2564            13.30 - 16.30 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                                         ระเบียบวาระการประชุม  


5/2564            11 พฤษภาคม 2564         09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                                         ระเบียบวาระการประชุม  


6/2564            14 มิถุนายน 2564            09.00 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                          ระเบียบวาระการประชุม 


7/2564            12 กรกฎาคม 2564           09.00 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                         ระเบียบวาระการประชุม 


8/2564            19 กรกฎาคม 2564           09.00 - 16.30 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                         ระเบียบวาระการประชุม  


9/2564            9 สิงหาคม 2564              09.00 - 17.40 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                         ระเบียบวาระการประชุม  


10/2564           13 กันยายน 2564            09.00 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                                       ระเบียบวาระการประชุม  New!!


11/2564          11 ตุลาคม 2564              -----------------------------------งดประชุม---------------------------------------------------------------


12/2564          15 พฤศจิกายน 2564          09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


13/2564          13 ธันวาคม 2564            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                  


จัดทำโดย

นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา