โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566


ครั้งที่                   วัน/เดือน/ปี                        เวลา                           รูปแบบการประชุม                       กำหนดการเสนอวาระ             


1/2566               9 มกราคม 2566             09.30 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                           


2/2566               13 มีนาคม 2566             09.30 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                                            


3/2566               18 เมษายน 2566           13.00 - 16.30 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                                     


4/2566               15 พฤษภาคม 2566        09.30 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                                            


5/2566               26 มิถุนายน 2566           09.30 - 12.00 น.                  จังหวัดเชียงใหม่                                            


6/2566               24 กรกฎาคม 2566         09.30 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                                        


7/2566                4 กันยายน 2566            09.30 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                  ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566                            


8/2566               9 ตุลาคม 2566               09.30 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2566                       


9/2566              6 พฤศจิกายน 2566         09.30 - 12.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566                        


10/2566             12 ธันวาคม 2566            09.30 - 12.00 น.                  จังหวัดเชียงใหม่                       ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566               


หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุม

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา