โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566


 

เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566                              

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566

 

เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 17 เมษายน 2566                             

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566

 

เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566                           

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2566

 

เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566                           

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

 

เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566                         

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา