โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหาร


  1kitcha2   
  

ดร.กิจจา  ไชยทนุ

คณบดี

email : kitchar@rmutl.ac.th


   
2pracha1 3kosol3 4sompot1 

ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล

รองคณบดีด้านบริหาร

email : ypracha@rmutl.ac.th


 

 รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์

รองคณบดีด้านวิชาการ

email : kosoloran@gmail.com


 

ผศ.สมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล

รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

email : somport59@gmail.com


 
5uthen2 7direk1 6natee3 

ผศ.ดร.อุเทน  คำน่าน

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและงานวิเทศสัมพันธ์

email : uthen@rmutl.ac.th

 

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดิเรก  มณีวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา

email : audirek@hotmail.com

 

ผศ.นทีชัย  ผัสดี

ผู้ช่วยคณบดีด้านแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

email : nateechai2009@rmutl.ac.th

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา