โลโก้เว็บไซต์ สอบตรง รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สอบตรง รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 เมษายน 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 3588 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สอบตรง รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566
สนามสอบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก
สอบวันที่ 8 เมษายน 2566


1.การสอบตรง ใน รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยจัดการสอบตรงด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ณ สถานที่สอบ ของ มหาวิทยาลัย ในจังหวัดที่จัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรในจังหวัดที่ท่านเลือกสมัคร ขอเข้าสอบข้ามจังหวัดไม่ได้ ขอเลือนสอบก่อนหรือหลังไม่ได้ ทุกรณี โดยผู้สมัครต้องเข้าสอบครบทุกรายวิชาสอบตามกำหนด ยกเว้น
       - กลุ่มผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ไม่ต้องเข้าสอบ
       - กลุ่มผู้ที่เป็นนักศึกษาโควตาพิเศษของคณะ หรือ เป็นโควตาเด็กดีมีที่เรียนของ สพม. ไม่ต้องเข้าสอบ (จะระบุแจ้งในเมนู E07)

2.กำหนดการ
วันที่ 8 เมษายน 2566
วิชาที่ 1 : วิชาเช้า : วิชา A : เวลา 9.00 น. - 11.00 น. 
วิชาที่ 2 : วิชาบ่าย : วิชา B : เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

3.ตารางสอบ/สนามสอบ/สถานที่สอบ : กดคลิกที่นี่ 

4.ดูเลขที่นั่งสอบ/ดูห้องสอบ : เข้าระบบรับสมัคร เลือกเมนู E07
(เริ่มประกาศวันที่ 31 มี.ค. 66 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป)
  

5.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
5.1    การแต่งกายในวันสอบ ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ
        (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสอบ)
5.2    เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ เลขที่นั่งสอบ เวลา สถานที่ ห้องสอบ และวิชาที่สอบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.3    ห้ามผู้เข้าสอบนำ โทรศัพท์มือถือ ตำรา หนังสือ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด (กรณีเป็นนาฬิกา ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น)
5.4    ผู้เข้าสอบจะเข้าหรือออกจากห้องสอบได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแล้ว เท่านั้น
5.5    ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาสอบที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  
5.6    ผู้เข้าสอบจะต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือ บัตรอื่นๆที่มีเลขประจำตัวประชาชนและมีรูปถ่ายติดอยู่ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ ฉบับจริง แสดงต่อกรรมการคุมสอบหากไม่สามารถนำมาแสดงได้จะไม่อนุญาตให้ทำข้อสอบ (ให้ใช้ฉบับจริง ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย
5.7    ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเองได้แก่ ปากกา ดินสอดำ ขนาด 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ และ/หรืออุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆ ที่ระบุไว้ในรายละเอียดวิชาที่สอบ
5.8    ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดไว้เท่านั้น
5.9    เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
5.10   ห้ามคัดลอกข้อสอบ และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
5.11  ผู้ที่นำกระดาษคำตอบ กระดาษคำถาม ออกจากห้องสอบจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย
5.12   เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที

6.หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

หมายเหตุ กิจกรรมข้างต้นเป็นการ อำนวยความสะดวกนำข้อความในประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566 มาแสดง ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาด เช่น พิมพ์ผิด หรือ พิมพ์ตกหล่น เป็นต้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอสง่วนสิทธิ์ให้ยึดตาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566  เป็นหลัก เท่านั้น

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา