โลโก้เว็บไซต์ การสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 4158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566
การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
: วันที่ 26 เมษายน 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ


และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา