โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ซักซ้อมการตรวจประเมินระบบมาตรฐานฯ ASIC มุ่งสู่สถานศึกษานานาชาติ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ซักซ้อมการตรวจประเมินระบบมาตรฐานฯ ASIC มุ่งสู่สถานศึกษานานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานสถานศึกษา Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC) เพื่อยกระดับสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ
   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรจากหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่ง ASIC เป็นองค์กรรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการประเมินการจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงเป็นสถาบันที่ช่วยพัฒนาสถาบันการศึกษาต่างๆ ในนานาชาติ ให้มีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ที่จะนำไปสู่การตรวจประเมินเพื่อรับรองและประกันคุณภาพสถานศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา