โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอุไรวรรณ   สายยะนันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พุธ 15 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้ ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิเทพ รมยเวศม์ ๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิฐิ แสนจิตร ๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ ๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ยุคะลัง ๖.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ ๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์ นำอิน ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ประจำปี 2562
จันทร์ 13 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความแสดงความยินดีกับวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563  ติตตามข่าวสารที่เว็ปไซด์ https://engineering.rmutl.ac.th/journal/   >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน จัดกิจกรรมทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์
พุธ 25 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 62 คณะวิศวกรรมศาสตร์น่าน จัดกิจกรรมการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับบุคลากรและนักศึกษา >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายใน รอบ 1:TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา พิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายในรอบ 1:TCAS1 Prortfolio ประจำปีการศึกษา 2563               คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายใน รอบ 1:TCAS 1 Protfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ร... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2562
พุธ 4 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมวินสิ่งแวดล้อมไทย ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา เพื่อมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น น้ำเสีย ขยะ มลพิษอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีบุคลากร นักศึษาและอาจารย์  เข้าร่วมกิจกรรม >> อ่านต่อ


บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคุณจักรพันธ์ ตรีสารศรี  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัท ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000  บาท  คุณสมบัติ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ประสบปัญหาครอบครัว  สาขา... >> อ่านต่อ


บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน ให้กับนักศึกษา ปวส ปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ และเปิดรับสมัครงาน นักศึกษา ปวส ปี 2 เทอม 2 และปริญญาตรี ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการ-ทรัพยากรบุคคลและการเงิน ตัวแทนจากบริษัทไทยออยล์ ให้ความรู้กับนักศึกษาได้มีความพร้อมและมีเวลาเตรียมตัวสำหรับการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษา พร้อมทั้งเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ำมัน (Refinery Operator) ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม และช่วงบ่ายได้เข้าเข้าพบคณบดีเพื่อร่วมหา... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิจจา ไชทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา โดยโครงการปฐมนิเทศสหกิจนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงและได้พัฒนาทักษะความรู้ทางด้านงานปฏิบัติ(Skill) ร่วมกับสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์สก... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีนักเรียนสนใจเข้าร่วม จำนวน 300 คน  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อการเกษตรตัวอย่าง
พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายศรัณยู  มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และเปิดโครงการจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันสนับสนุนโครงการฟาร์มอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม ในลักษณะการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ (Government to Government) ในรูปแบบ Corporate Social Responsibility (CSR) ระหว่าง 3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กองการสัตว์และเกษตรกรรที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก โดย พันเอกอภิลักษณ์ จุมปา รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และการเกษตรที่ 3  , มหาวิทยาลัยเทคโน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 95


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา